Jeugdraad

Ter ondersteuning van het jongerenwerk in de gemeente is er een jeugdraad actief.
Zo wordt er onder andere jaarlijks bezien welke jongeren er wel of niet deelnemen aan het jeugdwerk, wie overgaat naar een volgende club en welke jongeren extra aandacht nodig hebben.

De jeugdraad werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad; de jeugdouderling is contactpersoon tussen beide organen.

Jeugdteam

Sinds de invoering van het nieuwe jeugdbeleidsplan is er onder de jeugdraad een jeugdteam actief. Deze groep bestaat uit 7 personen die onder leiding van de jeugdteamleider praktisch vorm geven aan het jeugdwerk. Vanuit elke club, kindernevendienst en bijbelstudiegroep 18+ zit er een afgevaardigde in het jeugdteam.

Per jaar komt het jeugdteam 6x bij elkaar om de stand van zaken door te nemen in en rondom het jeugdwerk. Te denken valt hierbij aan het invullen van het jaarrooster met data clubavonden en overige activiteiten zoals het startweekend/ jeugdzondag maar ook het aansturen van het te organiseren jaarlijkse kampweekend.

Mochten er bijzonderheden te melden zijn rondom een club en de deelnemers dan worden deze besproken en zo nodig daar actie op ondernomen. Nieuwe jaarlijkse clubindelingen worden ook vastgesteld in het jeugdteam.

Mocht u verdere informatie willen over het jeugdwerk dan kunt u contact opnemen via de mail met: jeugdwerk@cgk-biezelinge.nl